บันทึกวีดีโอย้อนหลังเสียงประกาศกแห่งความเมตตา ครั้งที่ 2

วันที่ 24-25 กันยายน 2016 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ผู้จัดการแผนก จัดโครงการ อบรมพระคัมภีร์และฟื้นฟูจิตใจเสียงประกาศกแห่งความเมตตา ครั้งที่ 2

เสียงประกาศกแห่งเมตตา ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1 ประกาศกเอลียาห์

เสียงประกาศกแห่งเมตตา ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2 ประกาศกเอลียาห์ (ต่อ)

เสียงประกาศกแห่งเมตตา ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3 ประกาศกเอลียาห์ (ต่อ)

เสียงประกาศกแห่งเมตตา ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 4 ประกาศกเอลียาห์ (ต่อ)

เสียงประกาศกแห่งเมตตา ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 5 ประกาศกเอลีชาและโยนาห์