03

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดคอร์สการอบรมผู้หว่าน 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2019 จำนวน 40 วัน ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีผู้เข้ารับการอบรมฯ 31 ท่าน และในวันที่ 5-7 มิถุนายม 2019 มีการศึกษาวิธีค้นพบความหมายในพระคัมภีร์ (The Joy of Discovery in Bible study-JOD) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาพระคัมภีร์รูปแบบหนึ่ง มีแนวทางในการศึกษา 6 ขั้นตอนคือ การสังเกต ตีความ สรุปใจความ ประเมินผล ประยุกต์ใช้ และทำให้เป็นจริง

 

02.jpg 03.jpg 04.jpg

05.jpg 06.jpg 07.jpg

08.jpg