0001

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 /2562 แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกโยนาห์ และประกาศกเศฟันยาห์ โดยมีคุณพ่อ ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ซอยเทียนดัด ปัจจุบันมีซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ เป็นผู้ดูแล มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน 30 คน และอบรมหัวข้อเดียวกันนี้อีกครั้งวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019

 

0001.jpg 0002.JPG 0003.JPG

0004.JPG 0005.JPG 0006.JPG

0007.JPG 0008.JPG 0009.JPG

0010.JPG 0011.JPG 0012.JPG

0013.JPG 0014.JPG 0015.JPG

0016.JPG 0017.JPG 0018.JPG

0019.JPG 0020.JPG 0021.JPG

0022.JPG 0023.JPG 0024.JPG

0025.JPG 0026.JPG 0027.JPG

0028.JPG 0029.JPG 0030.JPG

0031.JPG 0032.JPG 0033.JPG

0034.JPG