biblemay

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หัวข้อ “หนังสืออพยพ”
โดย...บาทหลวง ผศ. วสันต์
พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 7, 14, 21 และ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM

Meeting ID: 806 526 7851
Passcode : 404040
เชิญสแกน QR CODE เข้าไลน์กลุ่ม “2022 อบรมพระคัมภีร์”
เพื่อรับเอกสารประกอบการอบรม
ติดต่อ อ.มนต์สิงห์เพิ่มเติมในไลน์กลุ่ม