แผนกพระคัมภีร์ได้จัดโครงการ "รณรงค์ให้อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.เพื่อส่งเสริมครอบครัวคริสตชน รักการอ่านพระวาจาของพระเจ้า โดยเน้นพระวรสารของนักบุญมาระโก

2.เพื่อให้ครอบครัวคริสตชนเจริญชีวิตโดยอาศัยพระวาจาเป็นศูนย์กลาง เจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยาน และประกาศข่าวดีใหม่ในสังคม อาชีพ และที่ต่างๆ ด้วย

และตอบสนองกฤษฎีกา โดยกำหนดแผนอภิบาลภาคปฏิบัติ ประจำปี ค.ศ.2018 ว่าให้สนใจดูแลอภิบาลครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสังคม...ต้องทำให้ครอบครัวเข้มแข็งด้วยความเชื่อ ความรัก (แผนอภิบาลประกาศข่าวดีภาคปฏิบัติของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ.2018 เป้าหมายที่ 3)