อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

 

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 4

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3