Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของงานด้านพระคัมภีร์

            จากการสัมภาษณ์ มงซินญอร์ ยอห์น มารี เวียนเนย์ ทัศไนย์ คมกฤส ก็ทราบว่าในตอนแรกๆ ประมาณปี ค.ศ.1978 พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร เป็นเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ และดูแลเกี่ยวกับงานพระคัมภีร์ ด้วย ส่วนในอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ ก็มีคุณพ่อปิยะ โรจนะมารีวงศ์ รับผิดชอบงานพระคัมภีร์ คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส กล่าวว่า ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกโลก (World Catholic Biblical Federetion ) ที่มอลต้า เป็นครั้งแรก

คุณพ่อ ยอห์น มารี เวียนเนย์ ทัศไนย์ คมกฤสใน ปี ค.ศ.1979 ถึง ปี ค.ศ. 2001เป็นการทำงานในช่วงแรกๆ ของแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีคุณพ่อ ยอห์น มารี เวียนเนย์ ทัศไนย์ คมกฤส เป็นผู้รับผิดชอบ คุณพ่อกล่าวว่า ไม่ได้ทำอะไรมากนัก เพราะว่าขณะนั้นยังไม่มีสำนักงานอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นงานสอนพระคัมภีร์ให้กับสามเณรใหญ่ วิทยาลัยแสงธรรม และ ได้ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ คือ การแปลหนังสือพระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ โดยริเริ่มโครงการจัดทำพระคัมภีร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 1992และจัดพิมพ์เสร็จเป็นรูปเล่ม ในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเสียสละของตัวคุณพ่อเองและคุณพ่อฟรังซิส ไก้ส ผู้แปลและเรียบเรียงโดยมี รศ.จารุณี กองพลพรหม รศ. วารุณี จันทรานุวัฒน์ และ ผศ.พรรณี มนัสไพบูลย์ อาจารย์จากคณะครุศสาตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยช่วยขัดเกลาสำนวนภาษาไทย และมีคุณวีรวรรณ บุญสู เป็นผู้จัดทำรูปเล่ม บุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ได้ร่วมกันทำงานชิ้นนี้ด้วยความอุตสาหะมาเป็นเวลา 23 ปี คงไม่มีคำพูดใดที่จะกล่าวได้ดีไปกว่าคำว่า “ขอบคุณ”ทุกท่านจริงๆ (ส่วนหนึ่งของคำนำผู้จัดพิมพ์)

 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร           ในปี ค.ศ. 1999– 2004  สมัยของคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแผนกต่างๆของฝ่ายบุคลาภิบาล และก็ได้รับผิดชอบแผนกพระคัมภีร์ด้วย และ ในสมัยที่สองคุณพ่อได้รับหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาลและรับหน้าที่ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ด้วย ตั้งแต่ 10 พ.ค.2004 - 13 พ.ค.2009 ในสมัยนี้ พระสังฆราช ยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ ได้ขอให้คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกรช่วยงานพระคัมภีร์ของคณะกรรมการฯ แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ ด้วย ดังนั้นทางแผนกพระคัมภีร์ก็ได้ช่วยเหลืองานด้านพระคัมภีร์ ควบคู่กันมากับของอัครสังฆมณฑล และแผนกฯ ดังนั้น จึงได้มีโต๊ะทำงานของแผนกพระคัมภีร์อยู่ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน และมีเจ้าหน้าที่ประจำ 1 คน คือ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และได้เริ่มจัดอบรมคอร์สพระคัมภีร์ “ผู้หว่าน” เป็นครั้งแรก และจัดทำมาถึงปัจจุบันนี้   อีกทั้งจัดอบรมพระคัมภีร์ให้กับฆราวาสผู้สนใจ ณ บ้านผู้หว่าน และจัดห้องข้อมูลพระคัมภีร์ ที่ห้อง Common Room ชั้น 3 ของบ้านผู้หว่าน (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) และในสมัยนี้มีการรณรงค์ปีพระวาจา ก่อนฉลองปี ค.ศ.2000 เช่น ในปีนักบุญเปาโล ได้มีการรณรงค์ให้อ่านบทจดหมายนักบุญเปาโล 13 ฉบับ การจัดกิจกรรมปีนักบุญเปาโล ฯลฯ และ จัดคอร์สสร้างบุคลากรด้านพระคัมภีร์โอกาส 25 ปี พระคาร์ดินัล ในปี ค.ศ.2008-2009 เป็นต้น

คุณพ่อเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุลในปี ค.ศ. 2009 – 2014 สมัยของคุณพ่อเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล รับหน้าที่เลขาธิการพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ และผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในเวลาเดียวกัน ในสมัยนี้มีการจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ สภาพระสังฆราชฯ โดยมีพระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธานคณะกรรมการฯ และพิมพ์เสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2014 ซึ่งเป็นพระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ ภาษาไทยเล่มแรก และได้มีการเริ่มจัดคอร์สอบรมพระคัมภีร์ โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาอบรมคอร์สBibliodrama Workshop Basic Bibliodrama Facilitator Workshop และ Bibliodrama Exchange ฯลฯ และจัดรณรงค์ให้อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว และจัดทำเวปไซต์ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์ คือ www.thaicatholicbible.com

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร

ในปี ค.ศ.2015 – ปัจจุบัน สมัยของคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร รับหน้าที่ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปี ค.ศ.2015 ได้มีสำนักงานแผนกพระคัมภีร์อย่างเป็นทางการ 1 ห้อง และมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอีก 1 คน คือ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ในปี ค.ศ.2016 มีเจ้าหน้าที่เพิ่ม 1 คน คือคุณครูยุพา ชูลีระรักษ์ ต่อมาได้ลาออกไปทำงานที่แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และในปี ค.ศ.2017 มีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นอีก 1 คน คือ คุณวิมลรัตน์ กิจบำรุง แผนกฯ จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น จัดทำหนังสือบทเรียนพระคัมภีร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โครงการค่ายพระคัมภีร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ Bangkok Bible Contest โครงการรณรงค์การอ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว และการแข่งขันพระคัมภีร์ระดับครอบครัวในเขต 4 –เขต 5 โครงการอบรมพระคัมภีร์ตามเขตต่างๆ จัดคอร์สผู้หว่าน รุ่นที่ 2-5 และในปี ค.ศ.2016 จัดคอร์สศึกษาพระคัมภีร์และแสวงบุญ ร่วมกับ Biblical Formation Centre , Ecce Homo , Israel 2 สัปดาห์ และจัดต่อเนื่องในปี ค.ศ.2017-2018 การจัดทำวีซีดีบทเทศน์พระคัมภีร์ การจัดทำบทเทศน์พระวาจาประจำวันบนเฟสบุ๊ค การจัดทำบทเทศน์ทุกวันอาทิตย์ในรายการพระเจ้าสถิตกับเรา และการเขียนบทเทศน์ในเวปไซท์พระคัมภีร์ สนับสนุนบุคลากรให้เข้าคอร์สอบรมพระคัมภีร์ระยะสั้นที่เนมี กรุงโรม และประเทศอิสราเอล โครงการจัดทำเวปไซต์แผนกพระคัมภีร์ www.bangkokbible.net ฯลฯ จัดศึกษาไตร่ตรองพระคัมภีร์หัวข้อ “เดินทางความเชื่อ ศึกษาไตร่ตรอง ภาวนาพระวาจาออนไลน์กับคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร” เป็นต้น

และคุณพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นอุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2018 - ปัจจุบัน

         แผนกพระคัมภีร์ อยู่ภายใต้ฝ่ายบุคลาภิบาล ตั้งแต่ต้นจนถึงปี ค.ศ.2016 และด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจึงมีมติให้เปลี่ยนจากสังกัดฝ่ายบุคลาภิบาลเป็นสังกัดฝ่ายงานอภิบาล ตั้งแต่ เดือนมกราคม ค.ศ.2017 เป็นต้นไป 

คุณพ่อเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล 

ในปี ค.ศ. 2020 สมัยของคุณพ่อเอากุสติน ทัศนุ หัตถการกุล รับหน้าที่ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2009 – 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 และ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2020 - ปัจจุบัน และเป็นอาจารย์พระคัมภีร์วิทยาลัยแสงธรรม 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 - ปัจจุบัน

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก