Get Adobe Flash player

 

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 4

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

 

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

 

อบรมพระคัมภีร์หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 4

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก