Get Adobe Flash player

0006

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เชิญชวนให้นักเรียนคาทอลิกและผู้สนใจใน โรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และโรงเรียนนักบวชในเขตกรุงเทพฯ ร่วมทดสอบความรู้พระคัมภีร์"พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น" (Gospel of John) ระหว่าง วันที่ 19-26 สิงหาคม 2019 มีผู้ได้สมัครมาร่วมทดสอบความรู้ 48 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 4146 คน เมื่อคุณครูทดสอบแล้ว ขอให้คัดนักเรียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดของแต่ละระดับ คือ ป.3-4 จำนวน 1 คน ป.5-6 จำนวน 1 คน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 คน เข้ารอบชิงชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศ คือ ทุนการศึกษาและเกียรติบัตรชนะเลิศฯ จะจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019 ณ ห้องประชุม บ้านผู้หวาน และเรียนเชิญนักเรียนคนอื่นๆจากทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Bible Missionary Discipleship ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019 ตั้งแต่เวลา 08.00 -13.30 น. ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม เช่นเดียวกัน (ค่าลงทะเบียน :สมทบค่าอาหารได้ตามอัธยาศัย) ขอขอบคุณ


ขอพระเจ้าอวยพรนักเรียนคาทอลิกและผู้สนใจที่สมัครร่วมทดสอบฯ ทุกคน ขอพระวาจาของเจ้า บันดาลชีวิต และนำไปปฏิบัติในชีวิตของนักเรียนด้วย
ภาพการทดสอบความรู้พระคัมภีร์"พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น" (Gospel of John)
จากโรงเรียนต่างๆ ดังนี้


โรงเรียนนักบุญเปโตร

 

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ชาย

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

โรงเรียนแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

โรงเรียนอัสสัมชัญ

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์

โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาลัย

โรงเรียนยอแซฟ อยุธยา

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก