Get Adobe Flash player

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

รณรงค์อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว

readstmark

สถิติการเยี่ยมชม

001368231
Today
Yesterday
Last Week
Last Month
All days
799
4684
1322273
122326
1368231
Your IP: 35.175.200.4
2019-08-24 04:52

01

ค่ายพระคัมภีร์ Catholic Junior Bible Camp
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดค่ายพระคัมภีร์ Catholic Junior Bible Camp “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณและคุณวิมลรัตน์กิจบำรุง ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรม โดยมีคุณสมบัติ งามวงศ์ และแผนกเยาวชน โดยมีคุณจันทรา จิระวัฒนกิจ และคุณเอกพันธ์พิทักษ์วงษ์ ฝ่ายงานอภิบาล และคุณครูกมลาสุริยพงศ์ประไพ นักบุญเปโตร และคุณครูจากโรงเรียนต่างๆที่นำนักเรียนมาร่วมค่ายพระคัมภีร์จำนวน 16 โรงเรียน คือโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เซนต์คาเบรียล เซนต์แมรี่ เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี ซางตาครู้สศึกษา พระแม่สกลสงเคราะห์ แม่พระประจักษ์บางสะแก พระวิสุทธิวงส์ เซนต์เทเรซา นักบุญเปโตร ยอแซฟอุปถัมภ์แผนกสามัญชาย มารีย์อุปถัมภ์ อันนาลัย และราษฎร์บำรุงศิลป์ และมีสมาชิกคอร์สผู้หว่านมาร่วมสอนท่าทางประกอบเพลงสิบปลาวาฬ Hine Ma tao (เพลงภาษาฮีบรูเป็นการดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่งที่จะอยู่ร่วมกัน ฉันพี่น้อง:สดุดี133:1) มีนักเรียนมาร่วมค่ายฯ 164 คนคุณครู 19 คน เจ้าหน้าที่ 6 คนผู้ปกครอง 2 คน รวมทั้งหมด 191 คน


วันแรก 5 กรกฏาคม 2019 มีพิธีเปิดค่ายฯด้วยการจาริกแห่เข้าไปด้วยบทเพลง Pilgrim dance อ่านพระวรสารนักบุญยอห์น 1:1-5 และแต่ละคนนมัสการพระคัมภีร์ จบด้วยการภาวนาเปิดค่ายพระคัมภีร์ ต่อจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์โดยเริ่มจากการสำรวจพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ สำรวจพระวรสารนักบุญยอห์น การศึกษาโครงสร้างและทำธงหัวข้อพระวรสารนักบุญยอห์นและประดับห้องด้วยธงหัวข้อพระวาจา ศึกษาภูมิหลังพระวรสารนักบุญยอห์น ด้วยเกม Kahoot และศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น ในภาคแรกโดยศึกษาอารัมภบทยอห์น 1:18 และสรุปในอารัมภบทนี้ว่า “พระเยซูเจ้าเป็นใคร” (ข้อมูลจากบทอรรถาธิบาลคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร) ต่อจากนั้นให้นักเรียนเลือกหัวข้อพระเยซูเจ้าเป็นใคร แล้วประดิษฐ์ให้สวยงามและนำมาติดตรงกลางเป็นภู่ประดับตรงกลางของราวธง ต่อด้วยศึกษาภาคแรกในกลุ่มย่อยโดยการอ่านและเติมข้อความที่ขาดหายไป จากนั้นร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อสมภพ จงธีระธรรม คณะกาปูชิน เป็นประธาน ในภาคค่ำมีกิจกรรมพระคัมภีร์ ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปในวันนี้


วันที่สอง 6 กรกฏาคม 2019 ค่ายพระคัมภีร์ Catholic Junior Bible Camp หัวข้อ “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น” ศึกษาพระคัมภีร์ ภาคที่ 2-6 ยอห์น บทที่ 5-12 หัวข้อ “พระเยซูเจ้าเริ่มเผยแสดงพระองค์แก่ชาวยิว” ศึกษาพระคัมภีร์ในบางตอนด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียงเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ การอ่านพระคัมภีร์ประกอบภาพนิ่ง ต่อด้วยการศึกษา ยอห์น บทที่ 13-17 หัวข้อ “ พระเยซูเจ้าทรงเตรียมเข้าพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์” โดยมีกิจกรรมการร่วมในเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ เช่นการล้างเท้าให้แก่กกันและกัน ฯลฯ
ศึกษายอห์น บทที่ 18-19 หัวข้อ“พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระมหาทรมานของพระองค์ และ
บทที่ 20-21 หัวข้อ “พระเยซูเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์” โดยการศึกษาวิเคราะห์ว่าในเหตุการณ์นั้นๆว่ามี ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ทำไม การตอบสนองของ พระเยซูเจ้าเป็นอย่างไรและสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ในเหตุการณ์นั้น ต่อจากนั้นมีการฝึกซ้อมละครในพระวรสารนักบุญยอห์น ตอนที่แต่ละกลุ่มเลือกเพื่อใช้แสดงในตอนค่ำ
ในตอนเย็นร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อสมภพ จงธีระธรรม คณะกาปูชิน เป็นประธาน และสังฆานุกรกิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ ช่วยในพิธีกรรมด้วย และในภาคค่ำมีการแสดงละครพระคัมภีร์ของแต่ละกลุ่ม และจบลงด้วยการประกาศรางวัลสำหรับคะแนนสะสมที่ร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์สองวันเต็ม และทานเลี้ยงร่วมกัน
วันนี้ในช่วงเช้าคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกรอุปสังฆราชและผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ได้เดินทางมาเยี่ยมเด็กนักเรียนในค่ายพระคัมภีร์ กล่าวทักทายและสอนคำศัพท์ภาษาฮีบรูบางคำให้กับนักเรียน และถ่ายภาพหมู่กับนักเรียนและคุณครูในโอกาสนี้ด้วย
และในช่วงบ่าย ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้แวะมาเยี่ยมนักเรียนเซนต์คาเบรียลที่มาร่วมค่ายฯ ด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่สาม 7 กรกฏาคม 2019 ในภาคเช้านักเรียนและคุณครูในค่ายพระคัมภีร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพรานเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มาร่วมค่ายฯ ได้สัมผัสชีวิตกระแสเรียกการเตรียมตัวเป็นสามเณรและพระสงฆ์ในอนาคต โดยได้รับการต้อนรับของคุณพ่อวิทยา ลัดลอย และมาสเตอร์เณรให้การแบ่งปันเกี่ยวกับชีวิตในบ้านเณร เยี่ยมชมสถานที่และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน
ต่อจากนั้นกลับมาที่หอประชุมเซนต์ไมเกิ้ล สรุปการศึกษาพระคัมภีร์ตลอดระยะเวลาสองวันในค่ายฯ ว่านักเรียนจะนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น ตามหัวข้อที่เน้นในค่ายฯ คือ “Jesus is my Light” พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่าง ไปใช้ในชีวิตและเป็นประจักษ์พยานในชีวิตของเราได้อย่างไร
ต่อจากนั้น มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดค่ายฯ และมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนและคุณครูที่มาร่วมในกิจกรรมค่ายพระคัมภีร์ โดยคุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายบุคลาภิบาลและอธิการบ้านผู้หว่าน เป็นประธานและสังฆานุกรกิตติศักดิ์ กิจสำเร็จ ร่วมช่วยพิธีกรรมในพิธีบูชาขอบพระคุณด้วย
ขอขอบคุณคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราชและผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่สนับสนุนในการโครงการค่ายพระคัมภีร์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณพระสงฆ์ นักบวช ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมาร่วมค่ายพระคัมภีร์ และขอขอบคุณบรรดาคุณครู แต่ละโรงเรียนที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนและเป็นครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่มย่อยในการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกับนักเรียนเป็นอย่างดี ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก