Get Adobe Flash player

พระวาจาและบทเทศน์ประจำวัน

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

รณรงค์อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว

readstmark

สถิติการเยี่ยมชม

001694890
Today
Yesterday
Last Week
Last Month
All days
955
4231
1657467
107444
1694890
Your IP: 35.172.195.49
2019-11-19 06:38

stjohn

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดค่ายพระคัมภีร์ Catholic Youth Bible Camp “พระวรสารนักบุญยอห์น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 บางส่วน โดยมีทีมวิทยากรจากแผนกคริสตศาสนธรรม แผนกเยาวชน ฝ่ายงานอภิบาล คุณครูกมลาสุริยพงศ์ประไพ โรงเรียนนักบุญเปโตร ซิสเตอร์และคุณครูจากโรงเรียนต่างๆที่นำนักเรียนมาร่วมค่ายพระคัมภีร์จำนวน 8 โรงเรียน คือ อัสสัมชัญศึกษา เซนต์หลุยส์ศึกษา เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญชาย บอสโกพิทักษ์ พระหฤทัยคอนแวนต์ และพระหฤทัยพัฒนเวศม์ มีนักเรียนมาร่วมค่ายฯ 66 คน คุณครู 6 คน ซิสเตอร์ 2 ท่าน และทีมงานวิทยากร 8 คนรวมทั้งหมด 82 คน

วันแรก 6 กันยายน 2019 มีพิธีเปิดค่ายฯด้วยการจาริกแห่เข้าไปด้วยบทเพลง Pilgrim dance อ่านพระวรสารนักบุญยอห์น 1:1-5 และแต่ละคนนมัสการพระคัมภีร์ จบด้วยการภาวนาเปิดค่ายพระคัมภีร์ ต่อจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์โดยเริ่มจากการสำรวจพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ สำรวจพระวรสารนักบุญยอห์น สำรวจโครงสร้างพระวรสารยอห์นและทำธงหัวข้อพระวรสารนักบุญยอห์นและประดับห้องด้วยธงหัวข้อพระวาจา ศึกษาภูมิหลังพระวรสารนักบุญยอห์น และศึกษาพระวรสารนักบุญยอห์น ในภาคแรก จากนั้นร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโดยคุณพ่อวราวุธ สังขรัตน์ คณะกาปูชิน เป็นประธาน ในภาคค่ำมีกิจกรรมพระคัมภีร์ ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปในวันนี้

วันที่สอง 7 กันยายน 2019 ศึกษาพระวรสารยอห์น ภาคที่ 2-6 พระเยซูเจ้าเริ่มเผยแสดงพระองค์แก่ชาวยิว (บทที่ 5-12) และ พระเยซูเจ้าทรงเตรียมที่จะเข้าพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ บทที่ 13-17 และพระเยซูเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระมหาทรมานของพระองค์ (บทที่ 18-19) และได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในการกลับคืนชีพของพระองค์ (บทที่ 20-21) และมีการแสดงละครพระคัมภีร์ บางเรื่อง และมอบรางวัลให้กับทุกกลุ่มที่ได้คะแนนสะสมในการอยู่ค่ายฯ และทานเลี้ยงร่วมกันในค่ายฯ

ค่ายพระคัมภีร์วันสุดท้าย 8กันยายน2019 มีการไตร่ตรองชีวิตของนักเรียนว่าเราเคยทำความดีเป็นแสงสว่างเพื่อผู้อื่นอะไรบ้างและสิ่งที่ต้องการกระทำดีเพื่อเป็นแสงสว่างให้กับบุคคลในครอบครัวหรือผู้อื่นอะไรบ้าง เพื่อเป็นการนำไปใช้ในชีวิตต่อไปตามหัวข้อว่า "Jesus is my light" ( cf.Jn1:4)ต่อจากนั้นมีประมินค่าย
และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนและคุณครูที่มาร่วมในค่ายพระคัมภีร์ในครั้งนี้
ขอขอบคณคุณพ่อ ซิสเตอร์และผู้บริหารโรงเรียน คุณครูที่สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมาร่วมค่ายฯ

ประมวลภาพชุดที่ 1 โดยมาสเตอร์จินดา พลรักษ์

ประมวลภาพชุดที่ 2 โดยแผนกพระคัมภีร์

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก