Get Adobe Flash player

พระวาจาและบทเทศน์ประจำวัน

ปีพระวาจาของพระเจ้า

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

รณรงค์อ่านพระคัมภีร์ในครอบครัว

readstmark

สถิติการเยี่ยมชม

002122483
Today
Yesterday
Last Week
Last Month
All days
360
1574
2080168
148159
2122483
Your IP: 3.226.122.74
2020-02-27 09:36

bangbuatong

Family Bible Quiz 2019 วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ครั้งที่ 3
เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ปรารถนาให้สมาชิกของสหพันธ์ฯ จัดให้ ปี ค.ศ.2020 เป็นปีพระวาจาของพระเจ้า ตั้งแต่อาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า วันที่ 1 ธันวาคม
ค.ศ.2019 จนถึง วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ฉลองนักบุญเยโรม เพื่อฉลองสองเหตุการณ์ คือ
1) ปี ค.ศ. 2019 ครบ 50 ปี การก่อตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF)
2) ปี ค.ศ. 2020 ครบ 1600 ปีมรณกรรมของนักบุญเยโรม นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ ผู้ได้พยายามทำให้พระคัมภีร์เข้าใจง่าย โดยภาษา “ธรรมดา” ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน(ในสมัยนั้น) เพื่อทำให้ พระวาจาของพระเจ้าที่บันทึกเป็นอักษรเข้าถึงทุกคนได้ นักบุญเยโรมกระตือรือร้นทำให้พระคัมภีร์เข้าถึงประชาชนได้ ดังที่ท่านสอนอย่างมั่นใจว่า “การไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”

 เราหวังว่า ปีพระวาจาของพระเจ้าจะช่วยบรรดาพระสงฆ์ผู้อภิบาลและสถาบันต่างๆที่อุทิศตนในศาสนบริการอภิบาลด้านพระคัมภีร์ในประเทศของท่าน ฟื้นฟูความพยายามให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต และพันธกิจของพระศาสนจักร ดังที่นักบุญยอห์นปอลที่ 2 ได้เรียก (ดู สู่พันปีที่ 3 ข้อ 36)
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ในสมัชชา พระสังฆราช ค.ศ. 2008 (ดู Verbum Domini 73) และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวารสาร ( EG 174 )
“มิใช่เพียงบทเทศน์เท่านั้นที่ต้องหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้า การประกาศพระวรสารก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวาจาด้วยเช่นกัน....เป็นสิ่งสำคัญที่พระวาจาของพระเจ้าต้อง “กลายเป็นหัวใจของกิจกรรมทุกประการในพระศาสนจักรมากยิ่งขึ้นเสมอ” (EG 174) (แปลโดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ 6 พฤศจิกายน 2019)
เพื่อร่วมการเปิดปีพระวาจาของพระเจ้า พระสงฆ์เจ้าอาวาสและสภาภิบาลวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ร่วมกับ แผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกรรม Family Bible Quiz 2019 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2019 ณ โรงอาหารวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์"พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น” และร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์ จำนวน 36 ทีม ๆละ 2 คน รวมเป็น 72 คน ครูคำสอนจำนวน 6 คน สามเณรใหญ่ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์และแผนกคริสตศาสนธรรม จำนวน 4 คน รวมทั้งหมด 84 คน โดยมีสังฆานุกรศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน วิทยาลัย แสงธรรม ที่มาช่วยงานอภิบาลที่วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ และขอขอบคุณ คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ เจ้าอาวาส สภาภิบาล และคุณครูจิตตาภิบาลและครูคำสอนโรงเรียน พระแม่สกลสงเคราะห์ และซางตาครู้สศึกษา ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณศูนย์อบรม คริสตศาสนธรรมระดับชาติ ที่มาออกบู้ธจำหน่ายพระคัมภีร์ หนังสือคำสอนหนังสือบำรุงศรัทธา ศาสนภัณฑ์ ฯลฯ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

01

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70  จำนวน  9  ทีม  ดังนี้

02

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก