Get Adobe Flash player

4feb23

อบรมพระคัมภีร์ "หนังสือปรีชาญาณ" โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 2023

ช่วงเช้า https://www.youtube.com/watch?v=vTTUCDzpmuA

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก