Get Adobe Flash player

four0146

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ปรารถนาให้สมาชิกของสหพันธ์ฯ จัดให้ ปี ค.ศ.2020 เป็นปีพระวาจาของพระเจ้า ตั้งแต่อาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า วันที่ 1 ธันวาคม
ค.ศ.2019 จนถึง วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ฉลองนักบุญเยโรม เพื่อฉลองสองเหตุการณ์ คือ
1) ปี ค.ศ. 2019 ครบ 50 ปี การก่อตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF)
2) ปี ค.ศ. 2020 ครบ 1600 ปีมรณกรรมของนักบุญเยโรม นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ ผู้ได้พยายามทำให้พระคัมภีร์เข้าใจง่าย โดยภาษา “ธรรมดา” ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน(ในสมัยนั้น) เพื่อทำให้ พระวาจาของพระเจ้าที่บันทึกเป็นอักษรเข้าถึงทุกคนได้ นักบุญเยโรมกระตือรือร้นทำให้พระคัมภีร์เข้าถึงประชาชนได้ ดังที่ท่านสอนอย่างมั่นใจว่า “การไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”

เราหวังว่า ปีพระวาจาของพระเจ้าจะช่วยบรรดาพระสงฆ์ผู้อภิบาลและสถาบันต่างๆที่อุทิศตนในศาสนบริการอภิบาลด้านพระคัมภีร์ในประเทศของท่าน ฟื้นฟูความพยายามให้พระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต และพันธกิจของพระศาสนจักร ดังที่นักบุญยอห์นปอลที่ 2 ได้เรียก (ดู สู่พันปีที่ 3 ข้อ 36)
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ในสมัชชา พระสังฆราช ค.ศ. 2008 (ดู Verbum Domini 73) และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวารสาร ( EG 174 )
“มิใช่เพียงบทเทศน์เท่านั้นที่ต้องหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระเจ้า การประกาศพระวรสารก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวาจาด้วยเช่นกัน....เป็นสิ่งสำคัญที่พระวาจาของพระเจ้าต้อง “กลายเป็นหัวใจของกิจกรรมทุกประการในพระศาสนจักรมากยิ่งขึ้นเสมอ” (EG 14) (แปลโดยบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ 6 พฤศจิกายน 2019)
เพื่อร่วมการเปิดปีพระวาจาของพระเจ้า พระสงฆ์เจ้าอาวาสและสภาภิบาลวัด ในเขต 4 ร่วมกับ แผนกพระคัมภีร์ และแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกรรม Family Bible Quiz 2019 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019 ณ หอประชุม วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีทีมผู้เข้าแข่งขันตอบคำถาม พระคัมภีร์"พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น” และร่วมกิจกรรมพระคัมภีร์ จำนวน 42 ทีมๆละ 2 คน รวมเป็น 84 คน ครูคำสอนและเจ้าหน้าที่ รวม 12 คน รวมทั้งหมด 96 คน โดยมีคุณพ่อเทวาฤทธิ์ สุขเกษม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระวิสุทธิวงส์ และผู้ดูแลศูนย์คอมมูนิต้าอินคอนโทร เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ และขอขอบคุณ คุณพ่อสุขุม กิจสงวน เจ้าอาวาส ซิสเตอร์ไพรศรี มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สภาภิบาล และคุณครูจิตตาภิบาลและครูคำสอนในเขต 4 ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี ขอพระเจ้าอวยพร

01 resize

02 resize

03 resize

04 resize

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก