Get Adobe Flash player

phuwaan701

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ จัดการอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลกรทำงานด้านพระคัมภีร์ หลักสูตร "ผู้หว่าน รุ่นที่ 7" ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2023 (40 วัน)

• บุคคลเป้าหมาย : นักบวช ครูคำสอน ฆราวาส จำนวน 40 คน
• มีกิจกรรมอะไรบ้างในหลักสูตรนี้
1. พิธีมิสซาและการภาวนา
2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์
3. การแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตฝ่ายจิต
4. การดำเนินชีวิตกลุ่ม ทำกิจกรรม
5. การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ
6. กิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการอภิบาลโดยอาศัยพระคัมภีร์
• คุณวุฒิที่ได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดย
- แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์
• ค่าใช้จ่ายค่าที่พักห้องคู่ ค่าอาหาร ค่าอบรม และค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมท่านละ 40,000 บาท
**แผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้ทุนฯ ไม่เกินร้อยละ 50 สำหรับผู้ที่ร้องขอ การอนุมัติอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดหลักสูตร
ติดต่อขอรายละเอียดและรับใบสมัครเข้าร่วมหลักสูตรที่อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทร. 083-698-0122 หรือ ID Line : thaibible

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก