Get Adobe Flash player

leviticusa

แผนกพระคัมภีร์ ร่วมกับ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเพทฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสอนพระคัมภีร์ของครูอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ห้วข้อ “หนังสือเลวีนิติ : เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์” (ลนต. 11:44) ในวันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2023 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 25 ท่าน จากโรงเรียนสังฆมณฑล 9 โรง ได้แก่ ร.ร. อัสสัมชัญศึกษา ร.ร. เซนต์หลุยส์ศึกษา ร.ร. โยนออฟอาร์ค ร.ร. พระมารดานิจจานุเคราะห์ ร.ร. เซนต์แมรี่ ร.ร. ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง ร.ร. นักบุญเปโตร ร.ร. อันนาลัย และร.ร. แม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี และโรงเรียนในเครือคณะนักบวช 5 โรง ได้แก่ ร.ร. มารีย์อุปถัมภ์ ร.ร. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร.ร. พระหฤทัยดอนเมือง ร.ร. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และ ร.ร. อัสสัมชัญธนบุรี โดย อ.มนต์สิงห์ ไกรสมสุข จากแผนกพระคัมภีร์ อ.สมบัติ งามวงศ์และอ.กฤตภาส อาจหาญ จากแผนกคริสตศาสนธรรม เป็นวิทยากร

ความรู้ที่คุณครูได้รับจากการอบรม มีดังนี้
1 เครื่องเผาบูชา, ธัญบูชา, ศานติบูชา (1:1-3:17) 2 การถวายบูชาเพื่อขออภัยบาป (4:1-5:13) 3 การถวายบูชาเป็นการชดเชย (5:14-26) 4 ตำแหน่งสมณะและการถวายบูชา (6:1-7:10) 5 คำแนะนำเพิ่มเติม (7:11-38) 6 พิธีอภิเษกสมณะ (8:1-36) 7 มหาสมณะอาโรนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ (9:1-24) 8 นาดับและอาบีฮู (10:1-20) 9 สัตว์ที่มีมลทินและไม่มีมลทิน (11:1-47) 10 พิธีชำระหญิงหลังหลังคลอดบุตร (12:1-8) 11 ข้อกำหนดว่าด้วยโรคผิวหนัง (13:1-14:57) 12 มลทินเรื่องเพศ (15:1-33) 13 วันขออภัยบาป (16:1-34) 14 การฆ่าสัตว์เพื่อถวายบูชา (17:1-16) 15 ข้อห้ามเรื่องเพศสัมพันธ์, ข้อกำหนดเรื่องความประพฤติและศาสนพิธี (18:1-20:27) 16 ความศักดิ์สิทธิ์ของสมณะ, มหาสมณะ (21:1-15) 17 ความบกพร่องที่ห้ามปฏิบัติหน้าที่สมณะ (21:16-24) 18 ความศักดิ์สิทธิ์เพื่อร่วมงานเลี้ยงกับพระเจ้า (สมณะ, ชายที่ไม่เป็นสมณะ) (22:1-16) 19 สัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชา, คำตักเตือนสุดท้าย (22:17-33) 20 พิธีการสำหรับวันฉลองประจำปี (23:1-44) 21 ตะเกียงและขนมปัง ในสักการสถาน (24:1-9) 22 การกล่าวผรุสวาทต่อพระเจ้า, กฎการปรับโทษ (24:10-23) 23 ปีสับบาโตและปีเป่าเขาสัตว์ (25:1-55) 24 สรุปประมวลกฎหมายว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์, คำอวยพร, คำสาปแช่ง (26:1-46) 25 อัตราถวายเงินแทนการบนบาน, กฎพิเศษสำหรับการไถ่ชีวิต (27:1-34) และทักษะที่คุณครูได้ฝึกปฏิบัติ
1. การใช้ AI สร้างความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ 2. การใช้ AI สร้างคำถามคำตอบความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ 3. การใช้ Free Website สร้างกิจกรรมพระคัมภีร์ 4. การประดิษฐ์สื่อพระคัมภีร์ 5. การใช้ Powerpoint สร้างเกมพระคัมภีร์

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก